jrda-logo Jharia Rehabilitation
&
Development Authority
nav-link-left nav-link-right
search-bg-left
   
   
search-bg-right
 
menu-arrow  
menu-arrow  
menu-arrow  
menu-arrow  
menu-arrow  
menu-arrow  
menu-arrow  
 
 
 
 

Official Members of JRDA
 
Sri. Kamal John Lakra
Commissioner, North Chota Nagpur Division
-cum-
Chairman, Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad
 
Sri. Uma Shankar Singh
Deputy Commissioner, Dhanbad
-cum-
Managing Director, Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad
 
Sri. Dasrath Chandra Das
Deputy Development Commissioner, Dhanbad
-cum-
Project Director, Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad
 
Gulzar Anjum
Officer-in-charge (R&R), Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad
 
Sri. D.N. Choudhary
General Manager (Civil), Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad
 
Sri. Haripad Dikshit
Senior Manager (Finance), Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad